ZMLUVA o spolupráci a preprave osôb


 

uzavretá medzi spoločnosťou (ďalej len spoločnosť BUWAG, s.r.o.) :

Buwag, s.r.o., Svätoplukova 1, 953 01 Zlaté Moravce, IČO: 45389047, IČ DPH: SK2023014257, Živ. reg.č.: 430-37304, Obch. reg. č.: 26336/N     a

Fyzickou osobou (ďalej len klient):


 

.............................................................................................................................................................................................

meno a priezvisko / obchodné meno                    adresa   / sídlo                          rodné číslo  (dátum narodenia ) / IČO

         

v súlade s ustanovením § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a § 760 až 764 zák. č. 47/1992 Zb. Občianskeho zákonníka  v znení neskorších predpisov uzatvárajú túto

zmluvu o spolupráci a preprave osôb

(ďalej len zmluva)

Vyššie uvedení účastníci tejto zmluvy sa dohodli na nasledovnom :

 1. Predmet zmluvy
 1. Predmetom zmluvy je zabezpečenie práce (zamestnania) v zahraničí spoločnosťou BUWAG, s.r.o. pre vyššie uvedenú fyzickú osobu (klienta) a zabezpečenie osobnej dopravy pre klienta spoločnosťou BUWAG, s.r.o..
 2. Na základe tejto zmluvy sa vyššie uvedení účastníci zmluvy dohodli, že spoločnosť BUWAG, s.r.o. zabezpečí zamestnanie pre klienta v zahraničí a tiež zabezpečí dopravu klienta do zamestnania v zahraničí  a späť v zmysle ďalších náležitosti tejto zmluvy.
 1. Plnenie zmluvy

a)   Zamestnávateľom klienta bude :

      -   názov zamestnávateľa:

      -   adresa zamestnávateľa :

      -   kontakt na zamestnávateľa ( tel, fax, e-mail ) : +43/

b.)   Zamestnanie bude uzavreté na dobu :           od :        2014   do:      neurčito

 1. Klient bude pridelený na prácu :   Poskytovanie služieb pre rodinu a domácnosť, prípadne  Opatrovateľská činnosť poskytovaná starším občanom mimo sociálnych služieb                                                                                                                         
 2. Klient bude za prácu poberať mzdu v zmysle dohody so zahraničným zamestnávateľom:    55 Eur/deň
 3. Klient bude vykonávať prácu v 14-dňových turnusoch pravidelne podľa rozpisu spoločnosti BUWAG, s.r.o.
 4. Zamestnávateľ uhradí klientovi všetky náklady na dopravu a zabezpečí pre klienta stravu a ubytovanie bezodplatne.
 5. Zamestnávateľ uhradí klientovi odvody do sociálneho systému danej krajiny v plnej výške podľa platných predpisov danej krajiny.
 1. Zodpovednosť za nedodržanie zmluvy
 1. Ak klient poruší túto zmluvu v ktoromkoľvek bode, znáša všetky dôsledky tohto porušenia a je povinný škodu v plnom rozsahu uhradiť do 30 dní od zistenia porušenia tejto zmluvy.
 2. V prípade nenastúpenia do zamestnania je klient povinný uhradiť spoločnosti BUWAG, s.r.o. zmluvnú pokutu vo výške tridsaťnásobku mzdy uvedenej v bode 2, písmeno d, tejto zmluvy.
 3. Vyššie uvedený bod 3, odsek b neplatí, ak klient preukázateľne (faxom, e-mailom. SMS-kou) oznámil  spoločnosti BUWAG, s.r.o. minimálne 24 hodín pred určeným nástupom vopred svoje nenastúpenie do zamestnania.
 4. Klient znáša všetky náklady spojené aj s bezdôvodným  predčasným opustením zamestnávateľa (rodiny v ktorej vykonáva prácu) bez písomného súhlasu spoločnosti BUWAG, s.r.o.. Tieto náklady klient uhradí spoločnosti BUWAG, s.r.o. vo  výške 30 násobku mzdy uvedenej v bode 2, písmeno d, tejto zmluvy.
 5. Ak klient odmietne dopravu realizovanú spoločnosťou BUWAG, s.r.o., klient hradí všetky náklady na túto dopravu v plnej výške, ako keby doprava mu bola zabezpečená. Odmietnutie dopravy dvakrát a viac krát znamená závažné porušenie tejto zmluvy.
 1. Iné podmienky zmluvy
 1. Ak klient opustí zamestnávateľa bez závažných dôvodov, alebo bez oznámenia pred tým spoločnosti BUWAG, s.r.o. (pred opustením), považuje sa to za závažné porušenie podmienok tejto zmluvy a všetky následky s tým spojené hradí klient.
 2. Ak klient prestane spolupracovať so spoločnosťou BUWAG, s.r.o., napr. sa rozhodne pokračovať v práci v rodine, ktorá mu bola zabezpečená spoločnosťou BUWAG, s.r.o. aj bez jej súhlasu, považuje sa to za závažné porušenie tejto zmluvy. V takom prípade je klient povinný bezodkladne uhradiť spoločnosti BUWAG, s.r.o. zmluvnú pokutu vo výške tridsaťnásobku jeho mzdy dohodnutej v bode 2, písm. d, tejto zmluvy.
 3. Ak zamestnávateľ prejaví nespokojnosť s prácou klienta všetky následky s tým spojené hradí klient.
 4. Klient je povinný nastúpiť na turnus bez výhrady aj v čase Vianočných, Veľkonočných, či iných sviatkov.
 5. V prípade omeškania platby za služby zo strany klienta, alebo za omeškanie platby za dopravu, či omeškanie platby zmluvnej pokuty, podľa tejto zmluvy, spoločnosť BUWAG, s.r.o. má právo žiadať penále vo výške 0,05 % z dlžnej sumy za každý deň omeškania platby.
 6. Spoločnosť BUWAG, s.r.o. sa zaväzuje, že zabezpečí dopravu klienta aj s jeho batožinou a to minimálne z adresy kancelárie na ul. Janka Kráľa č. 12 v Zlatých Moravciach až na adresu zamestnávateľa a späť.
 7. Klient sa zaväzuje rešpektovať podmienky tejto dopravy a súhlasí s touto dopravou.
 8. Klient súhlasí s úhradou nákladov za dopravu podľa podmienok uvedených v bode 5.
 9. Klient súhlasí s dopravou zabezpečovanou spoločnosťou BUWAG, s.r.o. a zaväzuje sa rešpektovať podmienky dopravy, najmä z hľadiska bezpečnosti a  pri preprave batožín.
 10. Ak klient odmietne dopravu, musí uhradiť spoločnosti BUWAG, s.r.o. celú výšku poplatku za dopravu.
 11. Spoločnosť BUWAG, s.r.o. si vyhradzuje právo nezrealizovať dopravu, ak by bola ohrozená bezpečnosť dopravy napr. z dôvodu zlých poveternostných podmienok a pod. alebo, ak by klient porušil podmienky tejto zmluvy nerešpektovaním podmienok prepravy batožín.
 12. Ak klient požaduje prepravu zvierat, je povinný to ohlásiť spoločnosti BUWAG, s.r.o., min. 3 dni vopred.  Ak by pri preprave zvierat klient ohrozoval bezpečnosť, či hygienu prepravy, spoločnosť BUWAG, s.r.o. má právo takúto prepravu odmietnuť bez akejkoľvek náhrady.
 13. Za obsah batožiny klienta, spoločnosť BUWAG, s.r.o. nezodpovedá. Obsah batožiny klienta však nesmie ohroziť bezpečnosť a hygienu prepravy.
 14. Klient je povinný vybaviť si všetky doklady potrebné k legálnej práci v zmysle platnej legislatívy krajiny, v ktorej bude pracovať (Bundesgesetzblatt  I-2007/33 z. 29.06.2007).
 15. Všetky ostatné náležitosti prepravy osôb upravuje prepravný poriadok, ktorý je k dispozícií klientovi v danom osobnom automobile určeného na prepravu osôb. Klient je povinný plne rešpektovať tento prepravný poriadok.
 16. Klient svojím podpisom súhlasí, aby údaje o jeho osobe boli spracované v zmysle  Zák. č. 122/2013 Z.z.  o ochrane osobných údajov v databáze a informačnom systéme spoločnosti  BUWAG, s.r.o..

5. Úhrada nákladov  za dopravu, odmena

 a)   Klient hradí spoločnosti BUWAG, s.r.o. všetky náklady na dopravu, plus náklady na prepravu batožín (ak klient žiada prepravu viac ako 3 ks batožín). Cena za dopravu sa stanovuje vo výške: 70 eur za cestu do zamestnania (z adresy trvalého bydliska klienta na adresu zamestnávateľa) a 70 eur za cestu zo zamestnania domov (z adresy zamestnávateľa klienta na adresu trvalého bydliska klienta). V prípade prekročenia počtu batožín viac ako 3 ks, klient hradí za každý kus batožiny naviac 3 eur. Celková hmotnosť batožiny klienta však nesmie prekročiť hmotnosť 50 kg na klienta. Za batožinu sa nepočíta príručná taška (kabelka a pod.), ktorú má klient pri sebe do hmotnosti 1 kg.

 b)  Klient hradí náklady súvisiace s vykonaním úkonov smerujúcich k zdarnému naplneniu podmienok tejto zmluvy, ako napr. náklady na preklady, rozmnožovanie dokladov, prepis tlačív, ročné zúčtovanie (ak to klient požaduje). Úhrada týchto nákladov je iba, ak klient požaduje tieto služby od spoločnosti BUWAG, s.r.o. Výška týchto nákladov je v zmysle dohody medzi klientom a spoločnosťou BUWAG, s.r.o. alebo podľa cenníka zverejneného v kancelárii spoločnosti BUWAG, s.r.o.

 c)  Odmena pre spoločnosť BUWAG, s.r.o.  za vykonané služby. Táto odmena predstavuje výšku max 7,5 % z celkovej mzdy klienta za daný odpracovaný turnus. Pri odpracovaní dvojtýždňového turnusu je odmena rovná výške jednej dennej mzdy klienta. Odmena je splatná vždy po ukončení každého turnusu.           

6.  Záver

 1. Zmluvné strany svojim podpisom potvrdzujú, že súhlasia so stanovenými podmienkami tejto zmluvy, zároveň prehlasujú, že podmienky tejto zmluvy sú im jasné a zrozumiteľné, že ju neuzatvárajú v tiesne, pod nátlakom, ani za zvlášť nevhodných podmienok a na znak súhlasu ju vlastnou rukou podpisujú.
 2. Táto zmluva sa uzatvára v dvoch originálnych vyhotoveniach po jednom pre každú zmluvnú stranu.
 3. Akákoľvek zmena tejto zmluvy je možná iba písomnou formou ako dodatok s písomným súhlasom oboch strán tejto zmluvy.
 4. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu oboch strán. Táto zmluva nadobúda účinnosť dňom nástupu do zamestnania klienta podľa bodu 2, ods. b tejto zmluvy.
 5. Vypovedať zmluvu môže ktorákoľvek strana bez udania dôvodu, najskôr však 15 dní dopredu s účinnosťou k 1. dňu nasledujúceho kalendárneho mesiaca. Toto neplatí ak sa obe strany vzájomne písomne dohodli na ukončení zmluvy k ľubovoľnému termínu.
 6. Vypovedať túto zmluvu nie je možné, ak klient pokračuje v práci u toho istého zamestnávateľa (rodiny) sprostredkovaného klientovi spoločnosťou BUWAG, s.r.o. bez písomného súhlasu spoločnosťou BUWAG, s.r.o. v zmysle bodu 4, písm. b tejto dohody. V takom prípade táto zmluva sa považuje za vypovedanú až po preukázanej úhrade zmluvnej pokuty klientom spoločnosti BUWAG, s.r.o..
 7. Vzhľadom k tomu, že klient je počas práce u zamestnávateľa v priamom styku a kontakte so zamestnávateľom, spoločnosť BUWAG, s.r.o.  nenesie žiadnu zodpovednosť za prípadne nesplnenie niektorého bodu tejto zmluvy zo strany spoločnosti BUWAG, s.r.o.
 8. Ak sa nedohodlo ináč, a klient má vyrovnané všetky záväzky voči spoločnosti BUWAG, s.r.o.,  a sú zachované a splnené všetky ustanovenia tejto zmluvy, táto zmluva stráca platnosť dňom uvedeným v bode 2, odsek b.

 

V Zlatých Moravciach,     dňa   2014

                                                                                        


 


 

        ....................................................................                                                 ..................................................

                        podpis a pečiatka                                                                               podpis (pečiatka) klienta

       štatutárneho zástupcu  spoločnosti BUWAG, s.r.o.